NID: Type/Color: Figure/Ground
   
 
 
 
 
Designer:
Asami Sato
Takumi Kondo
Shiho Takahashi
Masumi Yonetani