RISD: Book Design
 
   
Fedr. Peta, age 11
Mar. Giannarou, age 13
Adr. Anastasopoulou, age 6
Stav. Jannetou, age 6
And. Makri, age 9
Kat. Maraka, age 11
Kal. Vourdoula, age 10
And. Kouki, age 10
Kat. Panoutsopoulou, age 11
Myrt. Grammenidou, age 10
Mar. Skoulidas-Fliapouras, age 6
Lyd. Barli, age 14
Alex. Petropoulou, age 6
Christof. Tsavatopoulos, age 11
Irin. Panoutsopoulou, age 14
Evag. Papavasilopoulou, age 13
Nad. Zerva, age 13
Tas. Tragaras, age 6
Mar. Lalakou, age 12
Vik. Sotiropoulou, age 12